"સંત શિરોમણી રવિદાસ યુથ ક્લબ -ગુજરાત ધ્વારા સમગ્ર ગુજરાત ના રોહિત સમાજ ના ચાલુ વર્ષે ૨૦૧૮ માં ઉતીર્ણ થયેલ તેજસ્વી વિધાર્થીઓ ના રાજ્ય ક્ક્ષાનો તૃતીય સન્માન સમારોહ નું અયોજન કરવામાં આવેલ છે.તો ઈચ્છુક વિધાર્થી ઓ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી ૧૫/૮/૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલી આપવું."

LanguageEnglish       ગુજરાતી

1.About Sant Shiromani Ravidassji

 

Writing By : Sanjay Sumesara

Saint Shiromani Ravidasji was born in the village of Mandur, near Kashi Banaras, on the occasion of Mahasud Purnima of 1433 AD. His father ‘s name was Manadas .Some history cars have mentioned their father’ s name as Raghu. His mother’s name was Karamdevi. His mother is shown as Ghurviniya. His father was Chamar. He used to make boot shoes and footwear from the leather.

Childhood –

Ravidasji got his father’s sankaras in heritage since childhood. He believed in hard work like his father. And since childhood, he was specially interested in devotion and service of the people. As a hard worker, he was a skilled craftsman to make bootlery. He was the master of the human service, One pair of shoes was given to a saint or mahatma or a needy band in a gift. By doing this generosity to his, his father decided to marry  only when he was free from adolescence

Hence Ravidas Ji ‘s father started searching for a better bride in the society .And through his efforts, he was married to a girl named Lona, on the threshold of teenage years.

Ravidass jee Sansar lived in life and believed in devotion only after facing numerous sorrows. He was a great man who could not maintain the ecstatic ecstasy and keep the senses in control. One of his words was a unique inspiration to lead a life .There were people coming from far away to listen to their speech .Hearing such a sainthood and free radiant Muktwant and awakening of the mind from within, listening to Amrutavani, many people became their followers He honored him as a guru.There included many kings and queens including Queen of Chitod meerabai.

Kashi Naresh, Raja Pipa, Snihin and Ravidas ji were their gurus. The devotees, like Sant Baba, Gajjah Shah, Anand Das, Ramdas, Sangat Das, Dharm Das, Karm Das, Mecca Das, also became their disciple. With such a special influence, Ravidas Dhanth and Ravidasia religion started in his name and his followers felt proud in his memory. His adherents in Gujarat are known as Rohidas Vanshi or Rohit.

Rohidaesi, Ravidasia, Raidasi, Ramadasiya, Rayadasi, Jatia, Ghusia, Ladia, Luna, Charikaar, Chamar, Champar, Ramnami, Satnami, Chandor, Behrah, Shankhwar, Suryavanshi, Rohidas Chaudhary …. etc. Human Guru Ravi Shastri is considered to be the great guru of his tribe and the kulguru.

Thus, there are his followers throughout the country. Ravidas Vanshi Dera and Gadis are in the countryside. His followers also spread the thoughts of his country abroad, and many temples have built temples and ashrams, promoting their thoughts and deeds. Out of more than 110 temples or ashrams outside of India, including abroad, including England, America, Italy, Canada, Fuji, Australia, France, and Greece.

He was also a great poet. He struggled to destroy the life system of his life .In his words, imagery, spiritual power and his thoughts made easy and rural language, through the medium of Akti, through the medium of the house. His wonderful form “Prabhu Tum Chandan Hum Pani” is very popular .The 40 books of his composition have been included in the scripture of Sikhism, Guru Granth Saheb. From that point onwards, they did not live without the conviction of how high a poet’s poet and great saint were.

Social reformer –

He was also a great social reformer, and we are aware of his speech. Ravidasji in his speech “Ravidas Madiraa K Piyiye, if the climb-turnover, name Mahars Pijaye, do not climb.” Ravidas ji also campaigned against the evil of the people in the society through the above mentioned whole and said that people should not consume liquor which can be drunk soon but their knowledge should be taken of interest (education) which should be drunk One will never get back after going up and ignorance from ignorance and darkness.

They did not like the ablutions of  Karma Kand, Kadva Kad and Vrat etc. He openly opposed the wording of religion and in the name of blind faith. He also played the role of great social reformer.

Leaders and great thinkers-

Saint Shiromani Ravidasji took the lead in the fight against racism and untouchability in the Middle Ages like the Dark Ages, before the great socialist thinker, Kal Marx, he had given the message of equality and brotherhood to the world. Racism in the present-day Orthodox social system increased its peak At the time when the Pandits of Kashi Banaras of the Brahmins fortress honored him,

In the society, he challenged the monopoly of Brahmins, thinking that human beings were not born from birth but also made Karma great.

Diagram –

Begumpura Shahar Ko Now

I do not regret the pain, I do not care about it

Say Raidas Khalice Chamara

Tum Mein Shahri, So Mit Humara

Ravidas ji wanted this state arrangement in the country, where there is no high and no low. If there is no poor people, there is no changer, all the people live together and live together, where all people are respected and respected by each other. Wherever people get their food, all the people get dressed, and the concept of the Begumpura city that has given equal opportunities to all the people has made them many years ago.

They knew that in India, racism and untouchability have been done inhuman torture on untouchables. Their lives have become worse than slavery, and so many years ago, they had instructed the people of the society to leave the villages and settle in the city.

The famous philosopher Osho Rajneesh, in his book Maanhi Puja Manhe Dhup, analyzed the ideas of Ravidas ji and explained his humanistic ideas in the same way as he understood in simple language. He said that the sky of India is full of stars o Saints of many stars But that’s all the same. Saint Ravidas is like a pole star in all these stars, even if Brahmins were to accept them even when they were born at Chamar’s house, then what would have been their talk.

 

Dr. Babasaheb Ambedkar presented his book “The Untouchable” (1948) to Saint Ravidas ji in his memoir of these great thoughts. A great intellectual person like Dr. Babasaheb Ambedkar, when he presented his book to Saint Ravidas Jee From the same time, the community of Saint Guru Ravi Das used to be useful and the idea of ​​how many thoughts would be great.

You should feel proud that all of us are the heirs of our direct line in such a great saint. Saturn Shironji, great philosopher, social reformer, King- Maharaja of Maharaja, Kotti Koti Vandan in the Charans of humanity, Shriramani Ravidas Ji.

2.The fight of human existence: Bhima Koregaon

Writing By : Sanjay Kumar Sumesara

 In the first ‘Bhimkoraganga’ battle in World History, the exploitation, deprivation, and the tragedy were exhibited by the people, exhibiting unparalleled and historical heroism, and crushed by the oppressors.

There is a small village situated on the banks of the river Bhima, in Shirur taluka of Pune district of Maharashtra state. This village was named ‘Bhimkoraganga’ because this village was situated on the banks of Bhimdani. This village is situated on the far side of 16 miles from Pune city.

Before understanding the history of the Bhimkoregaw War, it is necessary to look back at the state-of-the-art administration and the social condition of the untimely era. Peshwabrahman Shishan was located in Ghodapur of the terrible inhuman torture on the untimely.

In the Peshwai Brahmin Shishan, if a untouchable man walks on a golden road, the untouchable was forbidden to walk. Somehow his shadow did not turn out to be completely sacrosanct. In Peshwabrahman Raj, for a few days, he built a broom in the waist and tied his hand in the throat. It was compulsory to walk. If the untouchable is running, then if the broom is behind then its traces will be erased so that the feet of a golden’s leg may be eroded But it can not be defiled. In the neck, the stiff was built so that it does not fall on the ground, so that if a golden’s feet fall on the ground, then it can not be defiled.

Because of such terrible outbursts of Peshwabrahmans, there was very dissatisfaction inside Maharshi. When the limits of outrage broke and the self-esteem of Maharshi was awakened, the people of Pune came to Pune and came to Pune to join the British army. The result was the fight of Bhimkoregaw There is a glorious history.

Captain of the British Bombay bombing of the Bombay Navy Infantry went to Pune on December 31, 1817 with his 500 Mahar soldiers of the First Regiment. These soldiers had 260 horsemen and 25 cannon operators. These days were terrible days. This army Running from the night of 31st December, on the 1st of January 1818, on the morning of the first day, Koregaon reached on one side of the river Bhima.

500 Maharaja’s army equipped with a lesser weapon in the leadership of Captain Statin, on one side of the river, was on one side in Firaq to take revenge of the beastly outrage on himself.

On the other hand, there were armed soldiers with enough weapons having soldiers in a large number of about 28,000 in the leadership of Rashwabaji and Gokhale, two generals of Peshwabrahman Bajirao.

The war started in the morning in January 1818. The fight fought for the sake of honor and power of the human beings. They were changing their strategy from time to time with their intellect and heroism. Now in the current battle Captain looking at the vast army of Peshwabrahman Star ordered his army to be withdrawn. The soldiers ignored the command of their captain in a loud voice and said that our army Who die fighting with the issues, but never surrender, and even pressed back kareane kacada departed from the word of the year, Mahar.

In the honor of the great warrior who fought in the battleground of Koregaon, Birbhavati was created in his honor by the British in 1882, from the black stones on the banks of Bheemadi. On January 1, every year, a large number of self-sacrificing martyrs When Dr. Babasaheb Ambedkar was present, he also did not take this revolutionary on regular January 1st of each year. Of course we visited.

On the 1st of January, bow down to our mighty warriors in the morning, because after the loss of the Peshwa Shishan,

(1) The British got a great deal of control over the lands of this country and they ended the beastly session.

(2) The British spread the message of education in this country and opened the doors of education for us.

(3) We get a Gnani Maha Purusha like Dr. Babasaheb Ambedkar as a teacher of education.

For even a minute, think, if these 500 Mahar soldiers would have lost against 28,000 soldiers of Peshwabrahman, then what would happen to us today?

The liberation of Dalits has been an important part of the victory of freedom in the fight against the atrocities and delivering to the place where we are now, no one can refuse to believe it.

Jai Guru Ravi Das..jay Bhima ..

 

 

3.The reason for the dispersal of the 'Chamar Regiment' of the Scheduled Tribes

Writing by: Sanjay Sumesara

The nation was very full in the army of the Chamar Regiment. In the tone of this nation, they forgot that they were made a soldier by the British government. When Subhash Chandra Bose founded the ‘Indian National Army’ (Azad Hind Fauz), the British soldiers of the Chamar Regiment To leave Subhash Chandra Bose for Singapore to fight Azad Hind Fauja (IAA).

At that time, Captain Mohanlal Kuril of Chamar Regiment, who was not of Chamar caste. He refused to accept the British command to fight against the soldiers of the Azad Hind Fauz of his own country. Also some captains, including Captain Mohanlal Kuril, joined the Azad Hind Foz (INA). The victim of this patriotism was not only the victim of Mohanlal Kural Not only did the entire Chamar Regiment have to be formed. The English has divided the ‘Chamar Regiment’ from immediate effect in the definition of “Bagavat”.

The country of India became independent in 1947 with the efforts of the warrior soldiers of the Chamar Regiment, including the Indian National Army. But since independence from India, the parties in power have not rehabilitated the “Chamar Regiment” dedicated to the nation’s patriotism and dedicated to the country. Not only the entire Scheduled Castes, but the feeling of humiliation and injustice done to the soldiers of the Chamar Regiment remained unaffected. The true ???

Jai Bhim … Jai Guru Ravi Das ..

 

4.Saint Shiromani Ravidasji talks about unimaginable knowledge even in the Middle Ages, like the Dark Age

Writing By: – Sanjay Sumesara

Ravidasji talked very important about “love”, told him that love is an essential emotion of worldly life. In social relations, there is love between mother-son, father-son, sister-brother, husband-wife, friends Then Saint Shiromani Ravidas G. has spoken in a very short period of time to understand the love.

Ravidasji said that love should be with fish as well as water, and fish can not die without water. If it is slaughtered in the use of fish in the food, even after its death its distance from the water (water) You will feel that the fish is absorbed in large quantities even if the fish is used in food after the death and it is in excessive water to Drink.

Thus, the fish still love the fish after the death.

5.Shaheed Upaiya Chamar

Writing By : Sanjay Sumesara

In 1804, Upaiya Chamar of Chhattari Riyasat area of ​​Aligarh was bathed in front of the British. The amount of bravery that can be estimated from the point of view, Even today, in Uttar Bharat it is heard by the people of Ghaya that Shaheed Upaiya Chamar’s bravery is heard with great enthusiasm and faith.

The Nawabs of Chhatarari were not convinced by the policies of the British. The agony was growing between them and the British. As a result, in 1904, the British declared a war near the Chhatarari Nawab near Aligarh. The most brave and reliable of Upaia Chamar Chattari Nawab There was a warrior and very powerful. In the fight, Upaiya Chamara killed thousands of British soldiers.

Upaiya Chamar was convinced that the huge British army was planning to set up a dug in the empty castle of Gunauri of Nawab. After the British army reached there, he had laid the explosive tunnel in this fort. As soon as the English entered into this fort, The mounds began to burst, resulting in large numbers of British officers and soldiers in death.

After this incident, the British took a huge British army and surrounded Upaiya Chamar and arrested them and then launched a raid on them and hanged Amar Singh Shaheed Upaiya Chamar in 1807.

6.Abraham Lincoin is a warlike monster

Writing By : Sanjay Sumesara

US President Abraham Lincoin’s father was a shoe shopkeeper. If Lincoln had been born in India, he would have come from Dalit society.

Once the President of the United States, Abraham Lincoln was delivering a speech in the US House of Representatives. Lennon was speaking a few loud words. But one of the buses sitting there did not like the Parliament, he stood up in the current speech. That, “Mahad!” You said in a very slow voice, Your father used to protect our shoes. After a few minutes in the Parliament, the link responded calmly and replied, Mahoday .., can you show that my father was never a bad shoe in your shoes?

The Parliament stood up and said: “He was a very famous craftsman and a very nice shoe.”

Then Abraham replied to the link, “Mahoday, that is why I am speaking in a loud voice.

7.Leader of the Chauri-Chaura Sang: Shaheed Ramapati Chamar

Writing By: Sanjay Kumar Sumesara

History of India’s freedom struggle is incomplete without knowing the Chauri-Chaura scandal.

At the time of the British rule, the weekly market was full of Chauri-Chaura village of Gorakhpur in Uttar Pradesh (as it is currently filled in every Sunday in Ahmedabad). In this market, things being made from leather and leather were very large.

It was a case , on February 2, 1922, the police officer of the area under the British rule of “Chauri-Chaura”, Gopeshwar Singh, killed a shopkeeper named gupteshvarsinh Bhagvandas, a very barbaric, and given a spell in a very profane language.

A weekly bazaar was closed in protest of an officer of the British government’s official and 5,000 (five thousand) Dalits, led by ‘Shahid Ramapati Chamar’, approached the police stations imposing protest demonstration and ‘Inquilab Jindabad’. The British police started lathicharges on the Dalits who were doing Dalits, which led to the formation of a stone against the Dalits also. The British police started firing while being controlled

“Ramapati Chamar” was very angry with the firing on Nihatha Dalits. On the other hand, he said that all the Dalits should be burnt alive. On one voice of Ramapati, Dalits set fire to the police station and this fire In 23 (twenty-three) sepoys under British police rule, they were burnt to death. This incident caused the British to become impoverished.

Following the incident, a nomination complaint was filed against 272 Dalits by the British, out of which 228 Dalits were prosecuted in Sessions Court, and “the court sentenced 172 Dalits to death.” When the appeal was filed in the upper court against the sentence, In this case, 19 Dalits were hanged, 14 prisoners were sentenced to life imprisonment, and the rest were sentenced to eight-eight and five-five years imprisonment.

The other 18 Dalits, including Ramapati Chamar, the Mahanayaka of this Kand, were hanged on July 2, 1923. These great revolutionaries raised the head of the society with pride.

Although this great sacrifice has been given to our people for that country, it is a very tragic matter that the country has not taken note of the necessity of the martyrdom of Dalits by the historians in this country.

8.shahid Banke Chamar

Writing By : Sanjay Sumesara

The extent to which the martyrs Banke Chamar, the british goverment affraid to, you can apply it to the extent that, at the time an ana, two ana was considered to be a very big currency, in 1857 the British were able to hold the bank’s ₹ 5, 000 / – prize  on Banke Chamar which in today’s position would be worth about `5 crore.

Shaheed Banak Chamar was born in Kunwarpur village of Machhali taluka of Janpur district of Uttar Pradesh, and was considered to be the left arm of President Revolutionary Revolutionary group, Revolutionary group of 1885. Banqua Chamar, his heroism and koonah were all around. Banqua Chamara played a large part in the uprising of 1857. Among the names of the revolutionaries in the Red List of the English, it was also named Banake Chamar.

Thus, Banke Chamar became martyred for the country in the uprising of 1857.

9.Pride For Chamar Regiment of Scheduled Castes

Dr. Babasaheb Ambedkar said that, if the history of the log-ups is a mistake, it can not create the future of voice logs. Likewise Winston Churchill said that,

A NATION THAT FORGETS ITS PAST HAS NO

FUTURE

Therefore it is necessary to know about the Chamar Regiment.

“The creation of the Chamar Regiment”

When our country was a slave of the British, during the second world war (1939 to 1945), when a large number of soldiers became underwent. The English who understood the warlike species proved to be convincing in giving the result to the British, Regiments like Ajmer and Lussai were established. At that time, the concept of making the Chamar Regiment came to the British as it came to the British. The population of “Chamar” is very large in the Population of india.

On 1st.13/1943, it was decided to replace the 27th battalion of Second Punjab Regiment in the “First Chamber Regiment”. From Soldier to the Army Regiment, from Subedar to Major, all the employees were not Scheduled Castes. But the officers were either British or others. It became the Chamraj Regiment that the second world war reached its peak in that time, and the immediate Chamar Regiment was sent to war.

The Chamar Regiment got the opportunity to work in different sectors in the short term. The Indian Infantry Brigade, which was created in 1942, was rejuvenated and included in the 43rd Arm Divisions, from the standard of a brigade. In 441, this 44 was merged into the Indian Brigade. Which was later placed in the GHQ Reserve in 1944.

“Chamar Regiment and World War II”

The capital of present-day Nagaland is at the distance of sixty miles from the seafront to five thousand feet from Dimapur and the capital of Manipur is on the edge of the Aishi mile from Imphal. In the second world war, there was a ‘war field’ in Kohhi. Here, eight months in the year Have a season.

Kohima City has been transformed into a horrible battle place. The entire mountain area is there. Due to the dark black fall of the trees in this area filled with poisonous insects in patch trees, dense shrubs, very deep river nallahs, and excessive high-low hills, sunlight is inadequate In the dark night the rumble of the clouds and thunderbolt of the power hinges in the heart of the troops of soldiers in the incongruous situation. They are awake day and night to do moles or attack.

From April to June, 1944, under the leadership of General William Salem, the British and Indian Fighter Army were fighting a dangerous fight in this place. Their direct encounter was with Japan. Here 17,20 and 29 Indian core divisions of British Corps were put in place and 264 Indian Brigade was put on the same site. And in this, the first “Chamar Regiment” was deployed to fight the war.

On April 18, 1944, when Japan attacked British India, the brigade was in Kohi and Imphal became in Deyyapur. From May 8, 1944, the Emergency was formed in 21st of Indian Divisions, in the arch of the thirty-seven Indian Indian Corps. At that time, this was the only brigade in the arch of the division. And it was 45th cavalry with it. This division is in the middle of communication between Dimapur and Kohima. Arrangements having been given the responsibility of providing security to the line.

In the middle of 1944, this brigade was entrusted with the responsibility of field security in the mountainous area and Kohhi in Kohi. And a major part of this brigade was the Chamar Regiment.

This war was fought in a very formidable form. The target of the capture of the pirates, which was the target of the enemy, the activities of the enemies were very bright and alert. The enemy regiment kept an eye on every movement of the enemies and failed their actions. Moving forward But due to heavy rains, it was difficult for both of them to proceed. Ultimately, the combat troops of Japan had to retreat.

In the matter of the decision taken by General Commander of 31st Division of the Japanese Army himself, he said, “We have been fighting for two months with full adventure and marriage, and we are able to understand the complete tolerance of humanity and the boundaries of demoniac.” Instead of giving up, we left and left for Kohima.

That is why it is said that Kohima turned out to be a turning point in the war with Japan. At the time of half-night, “Chamar Regiment” was fired at all the encampments of the enemy. And many of the enemy posts were captured by the Chamar Regiment. The Japanese army coming out was deflected. And was forced to evacuate his own place. The enemy’s general had to be compelled to make the above decision. The main reason for this is the brave soldiers of the Chamar Regiment.

Thus, the Chamaar regiment forcefully forced the Japanese army to flee. In this war, the number of missing, wounded and martyred soldiers of British and Indian forces was of four thousand, while seven thousand soldiers of Japan were killed in this fight.

The warriors of the Chamar Regiment also gave zodiacal gifts to the brave warriors on the Japan front of the Pacific War of World War II and received a large number of honors and medals. Later, the British defeated the Chamar Regiment from “Battle of Honor Kohima”

In a message sent by Mount Beton towards the British and Indian forces in this regard, he said, “It is difficult to understand the fears of this fight. Those who have seen this horrible nature of this area in this state will appreciate our success. The British and Indian forces, similar to Batel of Burma, can never see or hear any other parallel war. This place will be known as the martyr yuddha memorial space is written the following verses.

“Jab Tum Vapis Home Lautoge to hamare baare me unko batana aur Kahna ki tumhare kal ke liye hamne apna aaj diya hai.”

Co-ordination: Sanjaybhai Sumesara (Ref: ‘Based on’ The Chamar Regiment ‘..)