"સંત શિરોમણી રવિદાસ યુથ ક્લબ -ગુજરાત ધ્વારા સમગ્ર ગુજરાત ના રોહિત સમાજ ના ચાલુ વર્ષે ૨૦૧૮ માં ઉતીર્ણ થયેલ તેજસ્વી વિધાર્થીઓ ના રાજ્ય ક્ક્ષાનો તૃતીય સન્માન સમારોહ નું અયોજન કરવામાં આવેલ છે.તો ઈચ્છુક વિધાર્થી ઓ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી ૧૫/૮/૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલી આપવું."

LanguageEnglish       ગુજરાતી

JOIN SSRYC REGISTRATION FORM

 

To join SSRYC is simple. Just fill up this form and we will give you the contact person near to you.


                                                                  


Terms & Conditions:

1. Believing in the humanity and the ideals of Saint Shiromani Ravidasji and Dr. Babasaheb Ambedkar, should be able to make their noble ideals honorable in heart and make it possible to follow as much as possible.
2. Every person who becomes a general member must be fully compliant with the organization and be loyal to the society.
3. For the welfare of the society, it is necessary to be present at any time when spoken. And any work or responsibility that is entrusted will be done in a timely manner.
4. If there is any type of presentation or suggestion, then it will be only in the meeting
5. A member responsible for any work that does not comply with the rules or the prestige of the organization can overcome the head of the institute with immediate effect from the Member position.
6. The person who becomes a member can participate in his own way each year according to his own power.


Attach Documents

(1) School L.C.*

(2) Aadhar Card / License / Pan Card*

*I hearby declare that the above information is true to the extent of my knowledge


or

Download the form and send hardcopy of the filled form with required documents to the below address

SANT SHIROMANI RAVIDASS YOUTH CLUB GUJARAT
C/o Babubhai N. Paraghi
C-325 , Aarti Nikol Society , Opp: Uttamnagar , Nikol Village Road , Ahmedabad, Gujarat – 382350