"સંત શિરોમણી રવિદાસ યુથ ક્લબ -ગુજરાત ધ્વારા સમગ્ર ગુજરાત ના રોહિત સમાજ ના ચાલુ વર્ષે ૨૦૧૮ માં ઉતીર્ણ થયેલ તેજસ્વી વિધાર્થીઓ ના રાજ્ય ક્ક્ષાનો તૃતીય સન્માન સમારોહ નું અયોજન કરવામાં આવેલ છે.તો ઈચ્છુક વિધાર્થી ઓ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી ૧૫/૮/૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલી આપવું."

LanguageEnglish       ગુજરાતી

News

31
Untitled-1-1-300x300

Thanabhai Jagannath Bhai Parmar of Scheduled Caste (Jatda, Ta. tharad, G. Banaskantha) runs the farming work of the second and runs a life-saving work. working as a laborer husband and wife their son studying in class 7 Gagdas also came along with the farm. During this time, the son of the current lightning broke down on the wire, and this child was fatal electric shock. for more the child’s treatment with regard to admit the Civil Hospital in Ahmedabad.

Advocate and social worker of Patan, who went to know about the financial condition of this family, is in a very grave condition, Mr. Dineshbhai Parmar has introduced the idea of ​​financial help in this group in the WhatsApp group.
His idea was his friends and we all Appreciated. And on this day, from the friendliest circle, the money of Rs. 9700/ – Civil Hospital, and by going through Mr. Sanjaybhai Sumesra and Shri Dineshbhai Parmar, given to this family
n1

“Scheduled Caste student  achieved 94.66% (PR 99.95) in the results declared by Std. 10 in the year 2007, and got the success of the society and the family named Roshan.”

In a recent 10th result,Ms.Tanvi Rajubhai Parmar who was studying at the Adarsh ​​Vidyalaya at Patan got 94.66%. she has earned the new heights of success. her father Rajubhai Parmar is a teacher.

In the next study, Ms,Tanvi has to become a doctor by taking admission in a medical faculty.

Jai Bhim … Jai Guru Ravi Das ..

Untitled-2

“The daughter of Boot Savvy brought 97.60% in  12th  science.”

Students of Scheduled Castes are constantly calling the merit of the merit. In the education system, there are performances in education. In which the daughter of the Scheduled Caste is not even behind.

Anjesh Kumari of a student studying in the government school of Punch village of Junkja district, studying in the science stream of Rajasthan Board, declared 2017, has obtained 97.60% in the standard 12th science stream and has created a new history.

Anjesh Kumari has made all the struges to bring such a proportion to the fact that you can make an estimate from the fact that due to the normal economic condition of her father Prakash Chandra, Anjesh Kumari has made the father a boot-chappal till the next day of examination. He used to help. And he woke up early in the morning and studied concentration till late in the night. Now, after studying further, she wants to become a doctor.

She has received 100 marks in Biology, 98 in Chemistry, 93 in Physics, 96 in English. Anjesh Kumari’s father has been educated only till standard ten, her mother is illiterate.

Having studied in a government school and making such a big success in a tough situation really deserves very much congratulations.

5
4
3
6
2
1
WhatsApp Image 2018-05-29 at 5.38.49 PM
WhatsApp Image 2018-05-26 at 2.20.13 PM