"સંત શિરોમણી રવિદાસ યુથ ક્લબ -ગુજરાત ધ્વારા સમગ્ર ગુજરાત ના રોહિત સમાજ ના ચાલુ વર્ષે ૨૦૧૮ માં ઉતીર્ણ થયેલ તેજસ્વી વિધાર્થીઓ ના રાજ્ય ક્ક્ષાનો તૃતીય સન્માન સમારોહ નું અયોજન કરવામાં આવેલ છે.તો ઈચ્છુક વિધાર્થી ઓ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી ૧૫/૮/૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલી આપવું."

LanguageEnglish       ગુજરાતી

Our Vision

Saint Shiromani Ravidass Youth Club – With the social, educational and cultural development of the society, the establishment of Gujarat will be an important contribution in the making of the nation. The main objective is below.

 • Promoting publicity in the society of Saint Shiromani Ravidas and Dr. Babasaheb Ambedkar and other humanitarian ideologies.
 • Developing an aptitude for the education of the bright students.
 • To give help to such a needy student through society by requesting help from the society members in the circumstances that require the bright students of society to leave their studies for financial reasons.
 • To arrange a partner selection fairs to provide appropriate opportunities for choice to get suitable seats for the unmarried youth of the society.
 • To make all efforts required to build the entire society round – a story emerging from the parishes and pots.
 • To create a large-scale “Pay back to society” spirit in society.
 • Strive to build a magnificent “Saint Shiromani Ravidas Educational Campus – Social Welfare” around the city of Ahmedabad.

Our Mission

The formation of the Saint Shiromani Ravidas Youth Club has resulted in a positive view of the society to take on new heights of development.

 • Social Integration
 • Maintenance of Moral Values
 • Take the educational level high
 • Special focus on people involved in Excavation to Leather Work
 • Continuous publicity of Saint Shiromani Ravidasji’s cultural, ideological heritage – promoting and maintaining it.
 • Constant effort to create a team to preserve the magnificent historical heritage of Rohit Samaj, cultural values ​​and research in it.